GISLABDONEv1shadow ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 • Open Source e-Platform Development - WebGIS Publishing, Book by Iordanidis Charalampos, LAP Lambert Academic Publishing (2017-03-14), https://www.lap-publishing.com/catalog/details//store/gb/book/978-3-330-05670-1/open-source-e-platform-development. ISBN-13: 978-3-330-05670-1, ISBN-10: 3330056703, EAN: 9783330056701.
 • Alexandridis, T.K., Cherif, I., Bilas, G., Almeida, W., Hartanto, I., van Andel, S.J., and Araujo, A., 2016. Spatial and Temporal Distribution of Soil Moisture at the Catchment Scale Using Remotely-Sensed Energy Fluxes. Water, 8(1): 32.
 • Tziavos, I.N., Alexandridis, T.K., Aleksandrov, B., Andrianopoulos, A., Doukas, I.D., Grigoras, I., Grigoriadis, V.N., Papadopoulou, I.D., Savvaidis, P., Stergioudis, A., Teodorof, L., Vergos, G.S., Vorobyova, L., and Zalidis, G.C., 2016. Development of a Web-based GIS monitoring and environmental assessment system for the Black Sea: application in the Danube Delta area. Environmental Monitoring and Assessment, (in press).
 • Mylonas, S.K., Stavrakoudis, D.G., Theocharis, J.B., Zalidis, G.C. and Gitas, I.Z., 2016. A Local Search-Based GeneSIS algorithm for the Segmentation and Classification of Remote-Sensing Images. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 9(4), pp.1470-1492.
 • Katsigiannis, P., Galanis, G., Dimitrakos, A., Tsakiridis, N., Kalopesas, C., Alexandridis, T., Chouzouri, A., Patakas, A., and Zalidis, G., 2016. Fusion of Spatio-Temporal UAV and Proximal Sensing Data for an Agricultural Decision Support System, Fourth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment. SPIE, Paphos, Cyprus.
 • Katsigiannis, P., Misopolinos, L., Liakopoulos, V., Alexandridis, T.K., and Zalidis, G., 2016. An Autonomous Multi-Sensor UAV System for Reduced-Input Precision Agriculture Applications, 24th Mediterranean Conference on Control and Automation, Athens.
 • Ovakoglou, G., Alexandridis, T.K., Crisman, T.L., Skoulikaris, C., and Vergos, G.S., 2016. Use of MODIS satellite images for detailed lake morphometry: Application to basins with large water level fluctuations. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 51: 37-46.
 • Pantazi, X.E., Moshou, D., Alexandridis, T., Whetton, R.L., and Mouazen, A.M., 2016. Wheat yield prediction using machine learning and advanced sensing techniques. Computers and Electronics in Agriculture, 121: 57-65.
 • Alexandridis, T., and Ovakoglou, G., 2015. Relation of MODIS EVI and LAI across time, vegetation types and hydrological regimes, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-7070, European Geosciences Union General Assembly, Vienna.
 • Alexandridis, T.K., Galanis, G., Kalopesa, E., Cherif, I., Chouzouri, A., Dimitrakos, A., Kalopesas, C., Navrozidis, I., Patakas, A., Thomidis, T., and Zalidis, G., 2015. Promoting precision farming in southeast Europe: examples from site-specific management in north Greece, 10th European Conference on Precision Agriculture, Volcani Center, Israel.
 • Alexandridis, T.K., Monachou, S., Skoulikaris, C., Kalopesa, E., and Zalidis, G.C., 2015. Investigation of the temporal relation of remotely sensed coastal water quality with GIS modelled upstream soil erosion. Hydrological Processes, 29(10): 2373-2384.
 • Alexandridis, T.K., Sotiropoulou, A.M., Bilas, G., Karapetsas, N., and Silleos, N.G., 2015. The effects of seasonality in estimating the C-factor of soil erosion studies. Land Degradation and Development, DOI: 10.1002/ldr.2223(26): 596-603.
 • Cherif, I., Alexandridis, T.K., Jauch, E., Chambel-Leitao, P., and Almeida, C., 2015. Improving remotely sensed actual evapotranspiration estimation with raster meteorological data. International Journal of Remote Sensing, 36(18): 4606-4620.
 • Misopolinos, L., Zalidis, C., Liakopoulos, V., Stavridou, D., Katsigiannis, P., Alexandridis, T.K., and Zalidis, G., 2015. Development of a UAV system for VNIR-TIR acquisitions in precision agriculture, Third International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment. SPIE, Paphos, Cyprus, pp. 10.
 • Paraschou, C., Sarakinos, A., Alexandridis, T., and Zalidis, G., 2015. Exploitation of display holography in mapping, facing new challenges in the field of environmental protection, 10th International Symposium on Display Holography, Saint Petersburg, Russia.
 • van Andel, S., Stavrinos, E., van der Zwan, R., and Alexandridis, T., 2015. Earth Observation and DSS Technical Support Tools for Operational Water Management: User's Feedback on MyWater Project, Agriculture and Agricultural Science Procedia, Patras, Greece, pp. 232-241.
 • Ναβροζίδης, Ι., Δημητράκος, Α., Αλεξανδρίδης, Θ., Θωμίδης, Θ., Καρκάτζαλος, Α., Καλοπέσας, Χ., Γαλάνης, Γ., and Ζαλίδης, Γ., 2015. Εκτίμηση της προσβολής του Pleospora herbarum σε φυτά σπαραγγιού με φασματοσκοπικά δεδομένα για εφαρμογές γεωργίες ακριβείας, 9° Πανελληνιο συνεδριο ΕΓΜΕ 2015, Θεσσαλονίκη.
 • Οβάκογλου, Γ., and Αλεξανδρίδης, Θ., 2015. Εκτίμηση της σχέσης μεταξύ του δείκτη φυλλικής επιφάνειας και δείκτη βλάστησης από δορυφορικές εικόνες MODIS σε διάφορες εποχές και περιοχές μελέτης, 9° Πανελληνιο συνεδριο ΕΓΜΕ 2015, Θεσσαλονίκη.
 • Alexandridis, T.K., Dimitrakos, A., Gitas, I.Z., Tompoulidou, M., Mitraki, C., Crisman, T.L., and Zalidis, G., 2014. Identification of transition zones in an evolving lake to wetland ecosystem using object based classification. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, 3(2S): 617-620.
 • Alexandridis, T.K., Dimitrakos, A., Gitas, I.Z., Tompoulidou, M., Mitraki, C., Crisman, T.L., and Zalidis, G., 2014. Identification of transition zones in an evolving lake to wetland ecosystem using object based classification, 5th International Conference on Geographic Object-Based Image Analysis - GEOBIA2014, Thessaloniki.
 • Alexandridis, T.K., Oikonomakis, N., Gitas, I.Z., Eskridge, K.M., and Silleos, N.G., 2014. The performance of vegetation indices for operational monitoring of CORINE vegetation types. International Journal of Remote Sensing, 35(9): 3268-3285.
 • Alexandridis, T.K., Panagopoulos, A., Galanis, G., Alexiou, I., Cherif, I., Chemin, Y., Stavrinos, E., Bilas, G., and Zalidis, G.C., 2014. Combining remotely sensed surface energy fluxes and GIS analysis of groundwater parameters for irrigation system assessment. Irrigation Science, 32(2): 127-140.
 • Armenakis, C., Nirupama, N., Zalidis, G., and Alexandridis, T.K., 2014. Degradation of Coastal Wetlands using Examples from Greece and Canada: A Review. International Journal of Ecology & Development, 29(3): 87-109.
 • Crisman, T.L., Alexandridis, T.K., Zalidis, G.C., and Takavakoglou, V., 2014. Phragmites distribution relative to progressive water level decline in Lake Koronia, Greece. Ecohydrology, 7(5): 1403-1411.
 • Hartanto, I.M., Alexandridis, T., Van Andel, S.J., and Solomatine, D.P., 2014. Feedback Loop of Data Infilling Using Model Result of Actual Evapotranspiration from Satellites and Hydrological Model, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU2014-10175, European Geosciences Union General Assembly, Vienna.
 • Hartanto, I.M., Van Andel, S.J., Alexandridis, T., Jonoski, A., and Solomatine, D.P., 2014. Validation of multi-input ensemble simulation with a spatially distributed hydrological model in Rijnland, the Netherlands, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU2014-14854, European Geosciences Union General Assembly, Vienna.
 • Hartanto, I.M., Van Andel, S.-J., Alexandridis, T.K., and Solomatine, D.P., 2014. Ensemble Simulation From Multiple Data Sources In A Spatially Distributed Hydrological Model Of The Rijnland Water System In The Netherlands, 11th International Conference on Hydroinformatics, New York City, USA.
 • Monachou, S., Alexandridis, T.K., Kalopesa, E., Antoniadis, A., Zalidis, G.C., and Misopolinos, N., 2014. Remotely sensed time series of chlorophyll-α, total suspended matter and sea surface temperature for monitoring water quality of thermaikos gulf (Greece). Fresenius Environmental Bulletin, 23(10A): 2636-2644.
 • Pantazi, X.E., Moshou, D., Mouazen, A.M., Kuang, B., and Alexandridis, T., 2014. Application of supervised self organising models for wheat yield prediction, IFIP Advances in Information and Communication Technology, pp. 556-565.
 • Silleos, N., Strati, S., Cherif, I., Topaloglou, C., Alexandridis, T.K., Iordanidis, C., Stavridou, D., Monachou, S., Kalogeropoulos, C., Bilas, G., Misopolinos, N., Chiconela, T.F., Almeida, W.G.d., Hartanto, I.M., Andel, S.J.v., Nunes, A., Araújo, A., and Leitao, P.C., 2014. Weekly time series of LAI maps at river basin scale using MODIS satellite data. In: K. Perakis (Editor), 1st International Geomatics Applications Conference "GEOMAPPLICA", Skiathos, Greece, pp. 293-299.
 • Song, Y., Hartanto, I.M., Alexandridis, T., Van Andel, S.J., and Solomatine, D.P., 2014. Frequency analysis of Earth Observation and Hydrological model Evapotranspiration and Soil Moisture, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU2014-15887, European Geosciences Union General Assembly, Vienna.
 • Μπίλας, Γ., Αλεξανδρίδης, Θ., Cherif, I., Διονυσίου, Ν., Συλλαίος, Ν., Μολασιώτης, Α., Βασιλακάκης, Μ., and Μισοπολινός, Ν., 2014. Αξιολόγηση των εδαφικών συνθηκών στις περιοχές καλλιέργειας ροδάκινων Βέροιας, Νάουσας και βελονωτού στο πλαίσιο του έργου ΒΙΟΤΥΠΟ, 15ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο. Ελληνική Εδαφολογική Εταιρία, Πάτρα.
 • Σταυρινός, Ε., Αλεξανδρίδης, Θ., van Andel, S., Μπίλας, Γ., Συλλαίος, Ν., and Μισοπολινός, Ν., 2014. Εργαλεία του προγράμματος MyWater για τη διαχείριση των εδαφοϋδατικων πόρων: η εμπειρία του χρηστή στη λεκάνη απορροής του ποταμού Νέστου, 15ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο. Ελληνική Εδαφολογική Εταιρία, Πάτρα.
 • Alexandridis, T.K., Aleksandrov, B.G., Monachou, S., Kalogeropoulos, C., Strati, S., Vorobyova, L., Bogatova, Y., Grigoriadis, V.N., Vergos, G.S., and Topaloglou, C., 2013. Monitoring water quality parameters in the marine area of Danube Delta using satellite remote sensing: Preliminary results, First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, Paphos, Cyprus.
 • Alexandridis, T.K., Cherif, I., Kalogeropoulos, C., Monachou, S., Eskridge, K., and Silleos, N., 2013. Rapid error assessment for quantitative estimations from Landsat 7 gap-filled images. Remote Sensing Letters, 4(9): 920-928.
 • Alexandridis, T.K., Sotiropoulou, A.M., Bilas, G., Karapetsas, N., and Silleos, N.G., 2013. The effects of seasonality in estimating the c-factor of soil erosion studies. Land Degradation and Development.
 • Alexandridis, T.K., Stavridou, D., Strati, S., Monachou, S., and Silleos, N., 2013. LAI measurement with hemispherical photographs at variable conditions for assessment of remotely sensed estimations, ESA Living Planet Symposium, Edinburgh, UK.
 • Alkharabsheh, M.M., Alexandridis, T.K., Bilas, G., Misopolinos, N., and Silleos, N., 2013. Impact of land cover change on soil erosion hazard in northern Jordan using remote sensing and GIS, Four Decades of Progress in Monitoring and Modeling of Processes in the Soil-Plant-Atmosphere System: Applications and Challenges. Procedia Environmental Sciences, Naples, Italy, pp. 912 – 921.
 • Araujo, A., Chambel, P., Silva, A., Velickov, S., van Andel, S.J., Toth, G., Almeida, A., Mako, A., Alexandridis, T.K., and Cugala, D., 2013. FP7 project MyWater - Merging hydrologic models and EO data for reliable information on water, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-8576-2, European Geosciences Union General Assembly, Vienna.
 • Cherif, I., Alexandridis, T.K., Chambel-Leitao, P., Jauch, E., Stavridou, D., Iordanidis, C., Silleos, N., Misopolinos, N., Neves, R., and Araujo, A., 2013. Merging raster meteorological data with low resolution satellite images for improved estimation of actual evapotranspiration, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-11658, European Geosciences Union General Assembly, Vienna.
 • Iordanidis, C., Takavakoglou, V., Zalidis, G., and Pana, E., 2013. Interactive Web Platform for environmental data processing and support of decision making in municipal authorities", Τέταρτο Διεθνές Συνέδριο Τμήμα ΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
 • Iordanidis, C., 2013. Development of an interactive online platform for imaging and processing of digital thematic background layers that applies In agro-environmental data, Issue Vo2, No1 In South Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics ,School of Agriculture, Laboratory of Remote Sensing and GIS, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.     
 • Jauch, E., Chambel-Leitao, P., Almeida, C., Brito, D., Cherif, I., Alexandridis, T.K., and Neves, R., 2013. A watershed model to integrate EO data, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-14013, European Geosciences Union General Assembly, Vienna.
 • Karapetsas, N., Skoulikaris, C., Katsogiannos, F., Zalidis, G., and Alexandridis, T., 2013. Optimization of the resolution of remotely sensed digital elevation model to facilitate the simulation and spatial propagation of flood events in flat areas, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-11870, European Geosciences Union General Assembly, Vienna.
 • Monachou, S., Kalopesa, E., Alexandridis, T.K., Adrianopoulos, A., Tsirika, A., and Zalidis, G.C., 2013. Interrelation of remotely sensed water quality parameters in Thermaikos gulf (Greece), ESA Living Planet Symposium, Edinburgh, UK.
 • Nunes, Α., Araujo, A., Alexandridis, T.K., and Chambel, P., 2013. Effects of different scale land cover maps in watershed modelling, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-11990, European Geosciences Union General Assembly, Vienna.
 • Topaloglou, C., Monachou, S., Strati, S., Alexandridis, T., Stavridou, D., Silleos, N., Misopolinos, N., Nunes, A., and Araüjo, A., 2013. Modeling LAI based on land cover map and NDVI using SPOT and Landsat data in two Mediterranean sites: Preliminary results, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering.
 • Topaloglou, C., Monachou, S., Strati, S., Alexandridis, T.K., Stavridou, D., Silleos, N., Misopolinos, N., Nunes, A., and Araujo, A., 2013. Modeling LAI based on landcover map and NDVI using SPOT and Landsat data in two Mediterranean sites: Preliminary results, First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, Paphos, Cyprus.
 • Tziavos, I.N., Alexandridis, T.K., Aleksandrov, B.G., Andrianopoulos, A., Cernisencu, I., Dimova, S., Doukas, J., Georgiadis, P., Grigoras, I., Grigoriadis, V.N., Karapetsas, N., Michailides, C., Papadopoulou, I.D., Repa, E., Savvaidis, P., Stancheva, M., Stergioudis, A., Stila, K., Vergos, G.S., and Zalidis, G.C., 2013. Development of a WebGIS-based monitoring and environmental protection and preservation system for the Black Sea: The ECO-Satellite project, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-3858, European Geosciences Union General Assembly, Vienna.
 • Zalidis, G., and Alexandridis, T.K., 2013. Current state and future perspectives of remote sensing for river basin management within the EU Water Framework Directive. Keynote speech, First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, Paphos, Cyprus.
 • Alexandridis, T.K., Topaloglou, C., Monachou, S., Tsakoumis, G., and Dimitrakos, D., 2011. Remote sensing and GIS applications in coastal zone monitoring, International Symposium in Climate Change and Marine Resources in Coastal Zone, Thessaloniki, Greece.
 • Buzás, Z., Brilly, M., Koren, S., Novak, J., Engi, Z., Mosello, R., Bertoni, R., Guilizzoni, P., Gletsos, M., Perennou, C., Stefouli, M., Charou, E., Kouraev, A., Stamos, A., Skoulikaris, C., Monget, J., Ganoulis, J., Ndini, M., Demiraj, E., Chronis, I., Lazaridou, M., Lazaridou, E., Alexandridis, T.K., Zalidis, G., Tsotsolis, N., Andredaki, M., Hrissanthou, V., Kotsovinos, N., and Babkin, A.V., 2011. Transboundary Lakes and Rivers, Transboundary Water Resources Management: A Multidisciplinary Approach, pp. 155-219.
 • Chronis, I., Lazaridou, M., Lazaridou, E., Alexandridis, T.K., Zalidis, G., and Tsotsolis, N., 2011. Identification and typology of river water bodies in the Hellenic part of the Strymonas river basin, as a transboundary case study. In: J. Ganoulis, A. Aureli and J. Fried (Editors), Transboundary Water Resources Management. Wiley.
 • Sotiropoulou, A.M., Alexandridis, T.K., Bilas, G., Karapetsas, N., Tzellou, A., Silleos, N., and Misopolinos, N., 2011. A user friendly GIS model for the estimation of erosion risk in agricultural land using the USLE, 5th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2011), Skiathos, Greece.
 • Stavrinos, E., Alexandridis, T.K., Panagopoulos, A., and Zalidis, G., 2011. Using water accounting indicators and geoinformation to characterise irrigation networks in Tyrnavos sub-basin (Greece), International Conference "100 Years Bulgarian Soil Science", Sofia.
 • Tzellou, A., Bilas, G., Alexandridis, T.K., Karapetsas, N., Sotiropoulou, A.M., Silleos, N., and Misopolinos, N., 2011. Qualitative land suitability evaluation for maize (Zea mays L.) and wheat (Triticum spp. L.) crops using GIS: A case study in the Region of East-Macedonia and Thrace, Greece, International conference on Land Quality and Land Use Information - in the European Union, Keszthely, Hungary.
 • Γιαννιτσόπουλος, Μ., Καραπέτσας, Ν., Μπίλας, Γ., Αλεξανδρίδης, Θ., Τσιρίκα, Α., Μισοπολινός, Ν., and Ζαλίδης, Γ., 2012. Χωρική ανάλυση εδαφολογικών δεδομένων για τη δημιουργία χάρτη ποιότητας εδαφών σε γεωργικά εδάφη του ν. Ροδόπης, 14ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο. Ελληνική Εδαφολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη.
 • Σταυρινός, Ε., Αλεξανδρίδης, Θ., Γαλάνης, Γ., and Ζαλίδης, Γ., 2011. Εκτίμηση δεικτών λογιστικής ύδατος με δορυφορική τηλεπισκόπηση και GIS στην πεδιάδα Σερρών, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος, "Η συμβολή της ΕΓΜΕ στην έξοδο από την σημερινή κρίση", Αθήνα.
 • Σταυρινός, Ε., Καραπέτσας, Ν., Αλεξανδρίδης, Θ., and Μισοπολινός, Ν., 2012. Χωρική και χρονική μεταβολή των υποβαθμισμένων παθογενών αρδευόμενων εδαφών του κάτω ρου Αχελώου με τη χρήση GIS, 14ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο. Ελληνική Εδαφολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη.
 • Alexandridis, T.K., Katagis, T., Gitas, I.Z., Silleos, N.G., Eskridge, K.M., and Gritzas, G., 2010. Investigation of aggregation effects in vegetation condition monitoring at a national scale. International Journal of Geographical Information Science, 24(4): 507-521.
 • Chemin, Y., Alexandridis, T.K., and Cherif, I., 2010. GRASS Image Processing Environment - Application to Evapotranspiration Direct Readout. OSGeo Journal 6: 27-31.
 • Cherif, I., Alexandridis, T.K., Bilas, G., Karapetsas, N., and Silleos, N., 2010. A proposed methodology for coastal risk management, XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece.
 • Zalidis, G., Silleos, N., Lazaridou, E., Alexandridis, T.K., Takavakoglou, V., Topaloglou, C., Chantzaridou, A., and Nikolaou, K., 2010. Monitoring coastal wetlands and adjacent agricultural areas using remote sensing and GIS: Application of GlobWetland project in delta of rivers Axios-Loudias-Aliakmonas, Greece, The use of remote sensing in monitoring marine pollution in the eastern Mediterranean, Athens.
 • Σταυρινός, Ε., Καραπέτσας, Ν., Αλεξανδρίδης, Θ., and Μισοπολινός, Ν., 2010. Χωρική και χρονική μεταβολή των παθογενών αλατούχων και νατριωμένων εδαφών με τη χρήση GIS στην πεδιάδα του ποταμού Εύηνου ν. Αιτωλοακαρνανίας την περίοδο 1983 - 2008, 13ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο. Ελληνική Εδαφολογική Εταιρεία, Λάρισα.
 • Alexandridis, T.K., Chemin, Y., Cherif, I., Tsakoumis, G., Galanis, G., Arampatzis, G., Zalidis, G.C., Silleos, N.G., and Stavrinos, E., 2009. Improving spatial resolution of agricultural water use estimation using ALOS AVNIR-2 imagery, European Space Agency, (Special Publication) ESA SP.
 • Alexandridis, T.K., Cherif, I., Chemin, Y., Silleos, G.N., Stavrinos, E., and Zalidis, G.C., 2009. Integrated methodology for estimating water use in mediterranean agricultural areas. Remote Sensing, 1(3): 445-465.
 • Alexandridis, T.K., Lazaridou, E., Tsirika, A., and Zalidis, G.C., 2009. Using Earth Observation to update a Natura 2000 habitat map for a wetland in Greece. Journal of Environmental Management, 90(7): 2243-2251.
 • Alexandridis, T.K., Topaloglou, C.A., Pardalis, I., Tsakoumis, G., Vogiatzis, M., Andrianopoulos, A., Takavakoglou, V., Vougioukas, S., Bochtis, D., Zalidis, G.C., and Silleos, N.G., 2009. Monitoring indicators for mediterranean wetland and agricultural area using ALOS data, European Space Agency, (Special Publication) ESA SP.
 • Crisman, T.L., Takavakoglou, V., Alexandridis, T., Antonopoulos, V., and Zalidis, G., 2009. Rehabilitation of abandoned saltworks to maximize conservation, ecotourism and water treatment potential. Global Nest Journal, 11(1): 24-31.
 • Vogiatzis, M., Karydas, C., Alexandridis, T., Zalidis, G., and Silleos, N., 2009. An object-based approach for wetland habitats inventory and assessment using ALOS AVNIR-2 and field data, European Space Agency, (Special Publication) ESA SP.
 • Alexandridis, T.K., Bird, C.A., Mayr, T., Thomas, G., and Stavrinos, E., 2008. Terrain and soil influences on ERS-1 SAR image., 4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences (HAICTA 2008), Athens, Greece.
 • Alexandridis, T.K., Chemin, Y., Cherif, I., Tsakoumis, G., Galanis, G., Arampatzis, G., Zalidis, G.C., Silleos, N.G., and Stavrinos, E., 2008. Improving spatial resolution of agricultural water use estimation using ALOS AVNIR-2 imagery, European Space Agency, (Special Publication) ESA SP.
 • Alexandridis, T.K., Gitas, I.Z., and Silleos, N.G., 2008. An estimation of the optimum temporal resolution for monitoring vegetation condition on a nationwide scale using MODIS/Terra data. International Journal of Remote Sensing, 29(12): 3589-3607.
 • Alexandridis, T.K., Topaloglou, C.A., Lazaridou, E., and Zalidis, G.C., 2008. The performance of satellite images in mapping aquacultures. Ocean and Coastal Management, 51(8-9): 638-644.
 • Alexandridis, T.K., Topaloglou, C.A., Pardalis, I., Tsakoumis, G., Vogiatzis, M., Andrianopoulos, A., Takavakoglou, V., Vougioukas, S., Bochtis, D., Zalidis, G.C., and Silleos, N.G., 2008. Monitoring indicators for mediterranean wetland and agricultural area using ALOS data, European Space Agency, (Special Publication) ESA SP.
 • Alexandridis, T.K., Zalidis, G.C., and Silleos, N.G., 2008. Mapping irrigated area in Mediterranean basins using low cost satellite Earth Observation. Computers and Electronics in Agriculture, 64(2): 93-103.
 • Mitrakis, N.E., Topaloglou, C.A., Alexandridis, T.K., Theocharis, J.B., and Zalidis, G.C., 2008. Decision fusion of GA self-organizing neuro-fuzzy multilayered classifiers for land cover classification using textural and spectral features. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 46(7): 2137-2152.
 • Mitrakis, N.E., Topaloglou, C.A., Alexandridis, T.K., Theocharis, J.B., and Zalidis, G.C., 2008. A novel self-organizing neuro-fuzzy multilayered classifier for land cover classification of a VHR image. International Journal of Remote Sensing, 29(14): 4061-4087.
 • Vogiatzis, M., Karydas, C., Alexandridis, T., Zalidis, G., and Silleos, N., 2008. An object-based approach for wetland habitats inventory and assessment using ALOS AVNIR-2 and field data, ALOS Principal Investigators Symposium 2008. ESA, Rhodes, Greece.
 • Alexandridis, T.K., Takavakoglou, V., Crisman, T.L., and Zalidis, G.C., 2007. Remote sensing and GIS techniques for selecting a sustainable scenario for Lake Koronia, Greece. Environmental Management, 39(2): 278-290.
 • Mitrakis, N.E., Topaloglou, C.A., Alexandridis, T.K., Theocharis, J.B., and Zalidis, G.C., 2007. A neuro-fuzzy multilayered classifier for land cover image classification, 2007 Mediterranean Conference on Control and Automation, MED.
 • Tsirika, A., Skoufas, G., and Haritonidis, S., 2007. Seasonal and bathymetric variations of epiphytic macroflora on Posidonia oceanica (L.) Delile leaves in the National Marine Park of Zakynthos (Greece). Marine Ecology, 28(SUPPL. 1): 146-153.
 • Alexandridis, T., Lazaridou, E., Topaloglou, C., and Zalidis, G., 2006. Remotely sensed baseline data for monitoring the protected wetland of delta Axios-Loudias-Aliakmonas. Fresenius Environmental Bulletin, 15(9 B): 1161-1167.
 • Alexandridis, T.K., Crisman, T.L., Lazaridou, E., Takavakoglou, V., Giannelos, I., Kouloumtouri, G., and Zalidis, G.C., 2006. Dynamics of Phragmites Pattern using Multi-temporal Satellite Earth Observation and its Relation to Soil-ecohydrological Processes. Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 10230, European Geosciences Union General Assembly.
 • Alexandridis, T.K., Lazaridou, E., Tsirika, A., and Zalidis, G.C., 2006. Using GlobWetland products for updating a wetland's natura 2000 habitats map, European Space Agency, (Special Publication) ESA SP.
 • Chemin, Y., and Alexandridis, T., 2006. Water productivity at different geographical scales in Zhanghe Irrigation District, China. International Journal of Geoinformatics, 2(2): 9-19.
 • Silleos, N.G., Alexandridis, T.K., Gitas, I.Z., and Perakis, K., 2006. Vegetation indices: Advances made in biomass estimation and vegetation monitoring in the last 30 years. Geocarto International, 21(4): 21-28.
 • Topaloglou, C.A., Alexandridis, T.K., Lazaridou, E., and Zalidis, G.C., 2006. Assessment of GlobWetland products for monitoring aquacultures in a greek coastal wetland, European Space Agency, (Special Publication) ESA SP.
 • Pasqualini, V., Pergent-Martini, C., Pergent, G., Agreil, M., Skoufas, G., Sourbes, L., and Tsirika, A., 2005. Use of SPOT 5 for mapping seagrasses: An application to Posidonia oceanica. Remote Sensing of Environment, 94(1): 39-45.
 • Tsirika, A., and Haritonidis, S., 2005. A survey of the benthic flora in the National Marine Park of Zakynthos (Greece). Botanica Marina, 48(1): 38-45.
 • Chemin, Y., and Alexandridis, T., 2004. Improving spatial resolution of ET seasonal for irrigated rice in Zhanghe, China. Asian J. Geoinf., 5(1): 3-11.
 • Manos, B., Bournaris, T., Silleos, N., Antonopoulos, V., and Papathanasiou, J., 2004. A decision support system approach for rivers monitoring and sustainable management. Environmental Monitoring and Assessment, 96(1-3): 85-98.
 • Zalidis, G.C., Takavakoglou, V., Panoras, A., Bilas, G., and Katsavouni, S., 2004. Re-establishing a sustainable wetland at former Lake Karla, Greece, using Ramsar restoration guidelines. Environmental Management, 34(6): 875-886.
 • Zalidis, G.C., Tsiafouli, M.A., Takavakoglou, V., Bilas, G., and Misopolinos, N., 2004. Selecting agri-environmental indicators to facilitate monitoring and assessment of EU agri-environmental measures effectiveness. Journal of Environmental Management, 70(4): 315-321.
 • Alexandridis, T.K., 2003. Scale influence on the estimation of water and vegetation parameters using remote sensing and GIS techniques. PhD thesis, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 135 pp.
 • Αλεξανδρίδης, Θ., 2003. Επίδραση κλίμακας στη μέτρηση υδατικών παραμέτρων και παραμέτρων βλάστησης με τεχνικές τηλεπισκόπησης και GIS. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας.
 • Al-Khudhairy, D.H.A., Leemhuis, C., Hoffmann, V., Shepherd, I.M., Calaon, R., Thompson, J.R., Gavin, H., Gasca-Tucker, D.L., Zalidis, G., Bilas, G., and Papadimos, D., 2002. Monitoring wetland ditch water levels using Landsat TM and ground-based measurements. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 68(8): 809-818.
 • Silleos, N., Perakis, K., and Petsanis, G., 2002. Assessment of crop damage using space remote sensing and GIS. International Journal of Remote Sensing, 23(3): 417-427.
 • Zalidis, G., Stamatiadis, S., Takavakoglou, V., Eskridge, K., and Misopolinos, N., 2002. Impacts of agricultural practices on soil and water quality in the Mediterranean region and proposed assessment methodology. Agriculture, Ecosystems and Environment, 88(2): 137-146.
 • Alexandridis, T., and Chemin, Y., 2001. Irrigation water consumption through remote sensing. Comparison at different scales in Zhanghe irrigation system, China, Progress in Water Resources, pp. 59-68.
 • Al-khudhairy, D.H.A., Leemhuis, C., Thomson, J.R., Gavin, H., Gasca Tucker, D., Refstrup Sørensen, H., Refsgaard, A., Bilas, G., and Zalidis, G., 2000. Innovative technologies for scientific wetland management, conservation and restoration. IAHS-AISH Publication(267): 491-494.
 • Astaras, T., and Silleos, N., 1984. Land classification of part of central Macedonia ( Greece) by the use of remote-sensing techniques. International Journal of Remote Sensing, 5(2): 289-302.
 • Misopolinos, N.D., Silleos, N.G., and Prodromou, K.P., 1988. The influence of exchangeable Mg on certain physical soil properties in a number of Mg-affected soils. Catena, 15(2): 127-136.
 • Quarmby, N.A., Milnes, M., Hindle, T.L., and Silleos, N., 1993. Use of multi-temporal NDVI measurements from AVHRR data for crop yield estimation and prediction. International Journal of Remote Sensing, 14(2): 199-210.
 • Quarmby, N.A., Townshend, J.R.G., Settle, J.J., White, K.H., Milnes, M., Hindle, T.L., and Silleos, N., 1992. Linear mixture modelling applied to AVHRR data for crop area estimation. International Journal of Remote Sensing, 13(3): 415-425.
 • Silleos, N., Misopolinos, N., and Perakis, K., 1992. Relationships between remote sensing spectral indices and crops discrimination. Geocarto International, 7(2): 41-51.
 • Silleos, N., and Astaras, T., 1987. Terrain resources surveys by visual monoscopic and stereoscopic interpretation of FGEOS images ( Peloponnesos, Greece). International Journal of Remote Sensing, 8(9): 1335-1348.
 • Silleos, N.G., 1981. The effect of calcium carbonate on soil erodibility in a survey area in northern Greece. ITC Journal, 1981-4: 418-434.

Σημειώσεις Μαθημάτων

books

Πρόσκληση σε διάλεξη του prof. M. Shoshany

pdf

Search

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 93 επισκέπτες και κανένα μέλος

Login Form